Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Hoàng Thị Thanh Bình

Trường Tiểu Học Nh&;n Chính

Lớp 1

ID: 51344753

  • Quận/Huyện : Quận Thanh Xuân
  • Tỉnh/Thành phố : Tp Hà Nội
  • Ngày đăng ký : 23:47 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 25786
  • Xếp hạng quốc gia : 75361
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
290
6 phút 5 giây
22/1/2017 5:44:03 PM
2
1
290
4 phút 59 giây
22/1/2017 5:49:45 PM
3
3
280
6 phút 7 giây
22/1/2017 5:56:24 PM
4
1
290
5 phút 16 giây
22/1/2017 6:02:09 PM
5
1
300
2 phút 58 giây
22/1/2017 6:05:37 PM
6
1
300
3 phút 27 giây
22/1/2017 6:09:36 PM
7
1
290
6 phút 9 giây
22/1/2017 6:16:18 PM
Tổng
2040
35 phút 1 giây