Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Hoàng Thị Thanh Binh

Trường Tiểu Học Nh&;n Chính

Lớp 1

ID: 51344758

  • Quận/Huyện : Quận Thanh Xuân
  • Tỉnh/Thành phố : Tp Hà Nội
  • Ngày đăng ký : 23:58 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 28022
  • Xếp hạng quốc gia : 81148
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
2
300
3 phút 55 giây
13/2/2017 9:59:58 PM
2
1
210
3 phút 14 giây
13/2/2017 10:18:21 PM
3
2
300
4 phút 46 giây
15/2/2017 10:03:16 PM
4
1
300
3 phút 16 giây
15/2/2017 10:08:11 PM
5
1
300
2 phút 12 giây
15/2/2017 10:11:39 PM
6
1
290
2 phút 33 giây
15/2/2017 10:15:44 PM
7
1
300
4 phút 18 giây
15/2/2017 10:20:39 PM
Tổng
2000
24 phút 14 giây