Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Hoàng Thị Thanh Bình

Trường Tiểu Học Nh&;n Chính

Lớp 1

ID: 51344760

  • Quận/Huyện : Quận Thanh Xuân
  • Tỉnh/Thành phố : Tp Hà Nội
  • Ngày đăng ký : 00:04 12/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 30617
  • Xếp hạng quốc gia : 88304
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
300
2 phút 55 giây
22/1/2017 6:21:04 PM
2
1
250
4 phút 37 giây
22/1/2017 6:27:55 PM
3
1
300
4 phút 58 giây
22/1/2017 9:10:16 PM
4
1
290
4 phút 50 giây
23/1/2017 9:57:20 PM
5
1
300
2 phút 8 giây
23/1/2017 10:00:05 PM
6
1
300
2 phút 53 giây
23/1/2017 10:03:53 PM
7
1
200
4 phút 34 giây
23/1/2017 10:08:55 PM
Tổng
1940
26 phút 55 giây