Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Hoàng Thị Thanh Bình

Trường Tiểu Học Nh&;n Chính

Lớp 1

ID: 51344763

  • Quận/Huyện : Quận Thanh Xuân
  • Tỉnh/Thành phố : Tp Hà Nội
  • Ngày đăng ký : 00:10 12/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 32527
  • Xếp hạng quốc gia : 93787
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
290
4 phút 55 giây
24/1/2017 8:42:26 PM
2
1
250
7 phút 23 giây
24/1/2017 8:50:39 PM
3
1
290
4 phút 52 giây
24/1/2017 9:21:13 PM
4
1
170
2 phút 11 giây
25/1/2017 11:03:37 AM
5
1
290
5 phút 34 giây
25/1/2017 11:10:00 AM
6
1
300
3 phút 54 giây
25/1/2017 11:15:40 AM
7
1
260
4 phút 46 giây
25/1/2017 11:21:09 AM
Tổng
1850
33 phút 35 giây