Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Xếp hạng

Số học sinh dự thi online toàn quốc

Lớp 1200631 bạn
Lớp 2183678 bạn
Lớp 3135493 bạn
Lớp 4147280 bạn
Lớp 5112201 bạn
Lớp 643975 bạn
Lớp 741863 bạn
Lớp 860153 bạn
Lớp 917300 bạn
Lớp 103755 bạn
Lớp 114772 bạn
Lớp 12976 bạn

Số học sinh dự thi online địa phương

Điểm cao nhất Quốc gia

Điểm cao nhất Địa phương